Меню
Переклад сторінки
Переклад цієї сторінки
Друзі сайту

Для красивого отображения Облака
необходим
Adobe Flash Player 9
или выше
Скачать Adobe Flash Player

Наше опитування
Статистика сайту
PR-CY.ru
Зараз online
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Free counters!


СТАТУТ

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10

 Дзержинської міської ради  Донецької області

І. Загальні положення

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Дзержинської  міської ради  Донецької області. Є правонаступником Кіровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 міста Дзержинська. Відкрита у 01.09.1964 році  за рішенням Кіровської сільської ради. Знаходиться у державній власності.

1.2. Юридична адреса: 85280. Донецька область, місто Дзержинськ, вулиця Нова, будинок № 4, телефон 91-2-07.

1.3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Дзержинської  міської ради  Донецької області (далі навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Дзержинська міська рада Донецької області.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття сласної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків  людини і громадянина;
 • розвиток  особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільств.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,   Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державною за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначено Рішення міської ради № 5/3-10

         від 11.07.2006 року «Про присвоєння статусу базової школи по організації багатопрофільного навчання» (математика, фізика, історія)

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначити варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12.У навчальному закладі створюються та функціонують:

 • методичне об’єднання  учителів гуманітарного, математичного циклів, початкових класів, класних керівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються медичним персоналом Кіровської амбулаторії.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами , що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного плану.

         В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

         План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий начальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

         Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства світи  і науки України, а також науково-методичну  літературу, дидактичні  матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за індивідуальною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень  відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого   класу).

         У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У школах І-ІІ ступеню навчання для учнів за бажанням їхній батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи подовженого дня.

         Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підстав заяви батьків (осіб, які їх замінюють)

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

         Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших класах 25 травня, у 2-х – 11-х класах 31 травня, але на пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України)

2.9. За погодженням з відповідними структурними  підрозділами міської державної адміністрації з урахуванням місцевих умов,  специфіки та профілю навчального закладу запроваджується  графік канікул, Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин; у 2 – 4-х класах – 40 хвилин, у 5-12-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними  установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять  визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою  навчального закладу і затверджується директором.

         Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються  вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів  у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань. У 1-му класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у 2-му – з рішення педагогічної ради. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класними керівниками (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього  рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньо освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів вихованців у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.18. Учням, які закінчили  певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінчені початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінчені навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюється моральне і матеріальне заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.20. На підставі Постанови Кабінету міністрів України  від 22 серпня 1996 р.

№ 1004 у школі введена шкільна форма: для хлопчиків – костюми темного  кольору, для дівчат – костюми з піджака та брюк чи юбки темного кольору.

2.21. Прийом  учнів  в школі здійснюється в вестибюлі школи. Учителі початкових класів  приймають учнів о 7.45 та заводять їх до класу.

2.22. Учителі початкових класів повідомляють батькам про час закінчення уроків та годину, о котрій батьки повинні забирати дітей додому.


ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 • учні (вихованці);
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інші  спеціалісти;
 • батьки або особи, яки їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговорені і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльної, що  не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими  моральними якостям, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,  здійснюють  педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для  здоров’я учнів (вихованців);
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не  допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших  за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, правил учнів школи, основних свобод людини;
 • контролювати відвідування школи дітьми;
 • забезпечувати дітей шкільною формою та контролювати її щоденну наявність.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами  і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь  в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження  керівника навчального закладу, рішення органів  громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких фори  фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


VI. Управління навчальним закладом

4.1. Управляння навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) Дзержинською міською радою Донецької області. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який  має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

         Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільняються  з посади відповідним органом управління освітою, а приватного – власником (засновником). Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.